zapraszam

sonety1

inf. na stronie organizatora

 

 

plakatsonety2016.05.23

2016.05.14 Warszawa (1) 2016.05.14 Warszawa (2) 2016.05.14 Warszawa (3) 2016.05.14 Warszawa (4) 2016.05.14 Warszawa (5) 2016.05.14 Warszawa (6) 2016.05.14 Warszawa (7) 2016.05.14 Warszawa (8) 2016.05.14 Warszawa (9) 2016.05.14 Warszawa (10) 2016.05.14 Warszawa (11) 2016.05.14 Warszawa (12) 2016.05.14 Warszawa (13) 2016.05.14 Warszawa (14)

fot. Magda Rzepisko